Uwaga konkurs!!!

 Jednostka Strzelecka 4047 Wschowa ogłasza konkurs

„Żołnierze Wyklęci – Zapomniani Bohaterowie”.

Serdecznie zapraszamy uczniów ZANA do wzięcia w nim udziału!!!

 

REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza –  Jednostka Strzelecka 4047 Wschowa.

2. Konkurs jest jednoetapowy.

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu wschowskiego.

Cele Konkursu

1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

2. Upowszechnianie wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli
o niepodległość Polski po II wojnie światowej.

3. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej.

4. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji
w latach 1944-1963.

Temat pracy

1. „Żołnierze Wyklęci – Zapomniani Bohaterowie”

Forma pracy

Uczestnicy Konkursu – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:

1. Samodzielnie przygotowują prezentację multimedialną na podany temat.

2. Prezentacje winny być zapisane w programie Microsoft Office PowerPoint wersja 2007 lub nowsza, na nośniku elektronicznym płyta CD-R lub DVD+R.

3. Prezentacja powinna zostać przygotowana w taki sposób, aby poszczególne slajdy zmieniały się automatycznie, a czas trwania prezentacji nie przekraczał 15 minut.

4. Prezentacje muszą być zaopatrzone w wykaz źródeł (bibliografię) publikacji oraz stron internetowych, z których zaczerpnięte zostały informacje tekstowe oraz materiały ikonograficzne.

Wszystkie nadesłane prace muszą zawierać dane autora pracy, adres reprezentowanej szkoły i klasy, imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela lub rodzica), nr telefonu kontaktowego.

5. Termin nadsyłania prac i rozstrzygnięcia Konkursu

 Prace należy nadsyłać  do dnia 18 marca 2014 roku na adres: Jednostka Strzelecka 4047 Wschowa, 67-400 Wschowa, ul. Matejki 1 z dopiskiem KONKURS. Decyduje data wpływu pracy pod podany adres. Prace dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału
w Konkursie (decyduje data stempla pocztowego).

 Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród rzeczowych oraz dyplomów nastąpi w terminie jednego tygodnia od dnia zakończenia Konkursu.

 O dokładnym terminie ogłoszenia wyników i miejscu wręczenia nagród, laureaci zostaną powiadomienie telefonicznie. Laureatom, którzy nie będą mogli uczestniczyć w ogłoszeniu wyników, nagrody zostaną przesłane pocztą.

Postanowienia końcowe

1. Uczniowie biorący udział w Konkursie zobowiązani są dołączyć do prezentacji multimedialnej oświadczenie potwierdzające zrzeczenie się praw autorskich na rzecz organizatorów (w przypadku osób niepełnoletnich podpisane przez rodziców) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.

2. Prezentacje nadesłane na Konkurs nie będą zwracane ich autorom.

3. Prezentacje nadesłane na Konkurs przechodzą na własność organizatora z prawem do wykorzystania w celach edukacyjnych
z każdorazowym podaniem danych (imię i nazwisko) ich autora/ów oraz szkoły, którą reprezentowali.

4. Nadesłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

Jan Koniuszko

Pin It on Pinterest

Skip to content