SAMORZĄD UCZNIOWSKI- LICEUM

Przewodnicząca: Milena Kaczmarek

Zastępca: Natalia Sala

Sekretarz: Nicola Cichocka

Skarbnicy: Oliwia Guzińska

Media: Natalia Kaczor

pozostali członkowie SU: Julia Konieczna, Hanna Kuzimowicz, Dawid Władaczyński ,Krzysztof Marecki,

Szymon Dobrzyński

Opiekun: Mateusz Nowaczyk

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego przy   

I LO z OD im. Tomasza Zana we Wschowie

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 wrze­ś­nia 1991 roku (Dz.U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz. 425 z póź­niej­szymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

§ 2.

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

§ 3.

Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Szkoły, Radą Pedagogiczną i Ra­dą Rodziców.

§ 4.

Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę SU.

§ 5.

Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozryw­kowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;

 

Rozdział II

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 6.

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1. Samorząd Klasowy w składzie:

a) Przewodniczący Klasy,

b) Zastępca Przewodniczącego,

c) Skarbnik,

2. Rada Samorządu Uczniowskiego, którą tworzą wszyscy Przewodniczący Klas.

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

a) Przewodniczący Szkoły, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU,

b) Zastępca Przewodniczącego Szkoły,

c) Skarbnik,

d) Sekretarz

§ 7.

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

1. Samorządu Klasowego:

a) reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU,

b) organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie),

c) wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,

d) organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

2. Rady Samorządu Uczniowskiego:

a) uchwala Regulamin SU,

a) podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,

b) podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,

c) ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,

d) opiniuje wybór opiekuna SU.

3. Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

a) kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,

b) wykonuje uchwały Rady SU,

c) dokonuje wyboru opiekuna SU,

d) czuwa nad terminową realizacją planu pracy,

e) pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,

f) rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,

g) występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Szko­­ły i Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji,

h) wydaje gazetkę szkolną.

Samorząd Szkolny

– może opiniować pracę nauczyciela przed wystawieniem mu oceny pracy przez dyrektora szkoły;

– ma prawo opiniować zachowanie ucznia, przed podjęciem decyzji Rady Pedagogicznej w

sprawie skreślenia go z listy uczniów

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

– pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,

– współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki,

– współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych,

kulturalnych, sportowych, turystyczno – krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki,

– dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły,

– organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym,

– dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji,

– zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar,

– rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich,

– organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele,

– dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu.

 

Rozdział III

TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 8.

Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością gło­sów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy.

§ 9.

Bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasowy wybiera spośród siebie osoby funk­­cyjne. W zależności od uzyskanych głosów wybrani zostają: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik.

§ 10.

Przewodniczący poszczególnych klas tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego.  Samorządy klasowe stanowią Radę Samorządu Uczniowskiego.

§ 11.

Kandydatów do Zarządu SU zgłaszają Samorządy Klasowe.

§ 12.

Kandydaci do Zarządu SU muszą spełniać następujące warunki:

a) posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

§ 13.

Tryb wyboru Zarządu SU:

a) w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas I-II w wyborach powszechnych, bezpośrednich,  w głosowaniu tajnym.

b) członkami Zarządu zostają osoby, które uzyskały największą liczbę gło­sów, w kolejności: Przewodniczący SU, dwóch zastępców przewodniczącego SU, dwóch członków, sekretarz SU.

c) Rada SU w porozumieniu z opiekunem SU może przed wyborami zadecydować o pozosta­wie­niu w Zarządzie Sekretarza, który wzorowo pełnił funkcję w poprzed­niej kadencji,

d) w celu przeprowadzenia wyborów powołuje się 4 osobową komisję wyborczą, której członkowie wywodzą się z samorządów klasowych, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące,

e) nad przebiegiem wyborów czuwa Dyrektor I LO

f) kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok,

g) do dnia 15 kwietnia klasy zgłaszają na piśmie maksymalnie po 2 kandydatów do Zarządu z ich krót­­ką charakterystyką; kandydatury opiniuje wychowawca klasy,

h) od dnia 15 kwietnia trwa kampania wyborcza kandydatów do Zarządu, która nie może zakłócać pracy szkoły,

i) wybory do Zarządu SU powinny odbyć się do 20 kwietnia każdego roku szkol­nego,

j) w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów do Zarządu US musi się odbyć pierwsze posiedzenie SU wraz z nowo wybranym Zarządem US. Zebranie odbędzie się z inicjatywy Opiekuna SU

§ 14.

Przedstawicieli uczniów do Rady Szkoły wybiera się w trybie przewidzianym w  Statucie Szkoły. Kandydaci powinni spełniać warunki, podane w Art. 12 niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział IV

TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 15.

Kadencja opiekuna SU trwa 1 rok.

§ 16.

Wyboru opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Rada SU w osta­tnim miesiącu kończącej się kadencji. Kandydaturę opiniuje Rada SU.

§ 17.

Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgo­­dy w formie pisemnej w księdze protokołów Rady SU.

 

Rozdział V

TRYB I ZASADY WYDAWANIA OPINII PRZEZ SU

§ 18.

Zarząd SU przedstawia wymaganą opinię w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

§ 19.

W przypadku braku wyczerpujących informacji wśród członków Zarządu SU na temat opiniowanych spraw – Przewodniczący SU powinien uzyskać dodatkowe informacje od Rady SU lub za pomocą ankiet przeprowadzanych w klasach.

§ 20.

Kopie powyższych opinii umieszcza się w dokumentacji SU.

§ 21.

Przewodniczący SU przedstawia organowi, który wystąpił o opinię jej odpis, podpisany przez Przewodniczącego SU i opiekuna SU.

 

Rozdział VI

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 22.

Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady.

§ 23.

Listę uczestników zebrania Rady oraz jego prawomocność ustala każdorazowo Prze­wodni­czący SU lub Sekretarz SU.

§ 24.

Uchwały są protokołowane w księdze protokołów. Za prawidłowe jej prowa­dzenie odpowiada Sekretarz, a za realizację uchwał – Przewodniczący SU.

§ 25.

Rada SU przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy może zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania nad tą sprawą.

 

Rozdział VII

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU

§ 26.

Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do Przewo­dni­czącego Szkoły.

§ 27.

Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym w trybie podejmowania uchwał.Aleksander Grodziski

Pin It on Pinterest

Skip to content