Deklaracja dostępności I Liceum Ogólnokształcącego we Wschowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana we Wschowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej I Liceum Ogólnokształcącego we Wschowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Elementy graficzne w galeriach mogą nie posiadać atrybutu alt. Ponadto nie wszystkie teksty alternatywne dostarczają odpowiednich informacji.
 • Nie wszystkie dokumenty i pliki zamieszczone na stronie są dostępne cyfrowo. Wynika to z faktu, że pochodzą z różnych źródeł lub zostały zamieszczone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Protekst Komputer.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Grabka.
 • E-mail: sekretariat@zan.edu.pl
 • Telefon: 655402934

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: (22) 55 17 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Pierwszy i ostatni stopień schodów w każdym biegu są oznaczone w sposób kontrastowy względem powierzchni schodów. 
2. Na wewnątrzszkolnym parkingu brak jest wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. 
3. Przy budynku szkoły brak jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
4. Na parterze szkoły znajduję się toaleta przystosowana do wymagań osób
niepełnosprawnych. 
5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (z wyjątkiem pomieszczeń technicznych) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
7. W budynku oznaczono drogi ewakuacyjne.
8. Dla osób ze szczególnymi potrzebami preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz budynku do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe. Osoba ta powinna telefonicznie skontaktować się z sekretariatem szkoły, który następnie udzieli jej niezbędnej pomocy.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. W budynku I LO z OD im. T. Zana we Wschowie nie ma pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 2. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 3. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

 

Pin It on Pinterest

Skip to content