Pedagog szkolny : mgr. Beata Mielcarek

 

 

  

 
 
 

 

pedagog

Obowiązki pedagoga szkolnego 

Obowiązki pedagoga szkolnego reguluje Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591)
1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia;
2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne oraz pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
3.Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ważne adresy i telefony:

Ważne adresy i telefony:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie

Tel. 65 540-20-30

Adres WWW: http://ppp.wschowa.info/

Adres: ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sławie

Tel. 68 356-60-63

Adres WWW: http://www.pppslawa.zw.pl/

Adres: Ogrodowa 1, 67-410 Sława

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie

Tel. 65 540-17-58

Adres WWW: http://www.pcprwschowa.pl/

Adres: ul. Pl. Kosynierów 1c, 67 – 400 Wschowa

Prokuratura Rejonowa we Wschowie

Tel. 65 540-79-95

Adres WWW: http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=45

Adres: ul. Garbarska 11, 67-400 Wschowa

Sąd Rejonowy w Nowej Soli (oddziały zamiejscowe we Wschowie)

Tel. 65 540-15-23

Adres WWW: http://www.wschowa.sr.gov.pl/ Adres: Pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie

Tel. 65 540-82-11, 65 540-82-00

Adres WWW: http://www.wschowa.lubuska.policja.gov.pl/

Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 12, 67-400 Wschowa

Zespół ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Tel.  65-540-82-26

Profilaktyka i Młodzież – Urząd Miasta i Gminy Wschowa

Tel. 65 540-86- 06

Adres WWW: http://www.wschowa.pl/urzad/artykul-bip/profilaktyka-i-mlodziez-2

Adres: ul Niepodległości 1, 67-400 Wschowa

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Tel. 65 540-10-38

Adres WWW: http://www.nowyszpital.pl/wschowa/poradnie/poradnia_terapii_uzaleznien

Adres: ul. Ks. Andrzeja Kostki 33 (Nowy szpital: Budynek C), 67-400 Wschowa

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

Tel. 65 520-27-32, 65 529-98-65

Adres WWW: http://www.tkopd.leszno.pl/

Adres: ul. Słowiańska 59b; ul. Niepodległości 27c (Ośrodek Interwencji Kryzysowej), 64-100 Leszno

Stowarzyszenie „Monar” Poradnia Profilaktyki i Terapii – Leszno

Tel. 65 520-41-43

Adres WWW: http://www.leszno.monar.org/

Adres: ul. Przemysłowa 27, 64-100 Leszno

Młodzieżowe Centrum Profilaktyki „Alternatywa”

Tel. 065 529-74-94 lub 065 529-74-90

Adres WWW: http://alternatywa.wki.pl/

Ul. Jana Pawła II 6, 64-100 Leszno

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Adres WWW: http://www.niebieskalinia.pl/

Tel. 22 668-70-00

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (bezpłatny)

800 12 12 12

Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży: 116-111

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci: 800-100-100

Ogólnopolski telefon alarmowy

112

Przydatne Linki:

Edukacja

Ministerstwo Edukacji Narodowej
http://www.men.gov.pl/

Okręgowa komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
http://www.oke.poznan.pl/

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
http://www.ko-gorzow.edu.pl/index.php

Związek Nauczycielstwa Polskiego
http://www.znp.edu.pl/

Serwis dla nauczycieli
http://www.glospedagogiczny.pl/

Polski portal edukacyjny
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?popup=true

Zdrowie

Krajowe Centrum ds. AIDS
http://www.aids.gov.pl/

Przychodnia internetowa
http://www.przychodnia.pl/

Zaburzenia odżywiania
http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/nalogi/Zaburzenia-odzywiania-anoreksja-bulimia-ortoreksja-to-choroby_36224.html

https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/choroby/75618,zaburzenia-odzywiania

Choroby cywilizacyjne
http://www.punktzdrowia.pl/choroby-i-dolegliwosci/choroby-cywilizacyjne

Przemoc

Niebieska Linia
http://www.niebieskalinia.pl/index.php?w=800.

Komitet Ochrony Praw Dziecka
http://www.kopd.pl/

Problem krzywdzenia dzieci

https://fdds.pl/problem/krzywdzenie-dzieci/

Fundacja „Dzieci Niczyje”
http://www.fdn.pl/

https://fdds.pl/

Uzależnienia

Uzależnienia behawioralne (hazard, uzależnienia od gier komputerowych i Internetu, zakupoholizm)
http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/

Państwowa Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA
http://www.parpa.pl/

Testy i kwestionariusze przydatne w diagnozowaniu uzależnienia od alkoholu
http://alkoholizm.eu/?sel=testy

Narkomania – porady on-line
http://www.narkomania.org.pl/

Narkomania: strona dla rodziców
http://narkomania.neostrada.pl/

Wpływ palenia tytoniu na organizm człowieka
https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zdrowie-psychiczne/dzialanie-nikotyny-jak-nikotyna-wplywa-na-zdrowie-aa-5YRB-CzYG-Yrw2.html

https://nazdrowie.pl/artykul/informacje/wplyw-palenia-papierosow-na-zdrowie/

7 mitów na temat palenia
http://www.menshealth.pl/zdrowie/7-mitow-na-temat-palenia,4370,1

Dopalacze

https://dopalaczeinfo.pl

Sekty

Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji
http://www.psychomanipulacja.pl/

Stowarzyszenie EFFATHA
http://www.effatha.org.pl/

Pin It on Pinterest

Skip to content