Wszystkich chętnych zachęcamy do wpłat darowizn na konto bankowe Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum we Wschowie.

Numer konta: 31866900010005140620000003

Dziękujemy!

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM I LICEUM WE WSCHOWIE

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum we Wschowie posiada osobowość prawną.

§2

Terenem działalności Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum we Wschowie jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz miasto Wschowa.

§3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

§4

Stowarzyszenie opiera swą działalność przede wszystkim na pracy społecznej ogółu swych członków.

    Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§5

Celem Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum we Wschowie jest:

1.  integracja absolwentów Gimnazjum i Liceum we Wschowie,

2.  podtrzymanie tradycji szkolnych, pamięć o profesorach i uczniach, opracowanie dziejów Gimnazjum i Liceum,

3.  służenie szkole pomocą intelektualną i materialną.

§6

Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum we Wschowie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1.  zrzeszenie absolwentów i podtrzymywanie wśród nich dawnych więzi,

2.  skupianie absolwentów wokół spraw szkoły i miasta,

3.  organizowanie spotkań absolwentów,

4.  inicjowanie i popieranie badań naukowych oraz twórczości dotyczącej Gimnazjum i Liceum we Wschowie,

5.  publikowanie materiałów dotyczących dziejów i działalności Gimnazjum i Liceum we Wschowie,

6.  prowadzenie działalności gospodarczej w ramach zezwoleń wydanych przez właściwe organy.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1.  zwyczajnych,

2.  wspierających,

3.  honorowych

§8

1.  Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być wszyscy absolwenci Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego we Wschowie oraz jego nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację i opłacą składkę w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

2.  Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna bądź prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia i opłaca zadeklarowaną przez siebie składkę członkowską.

3.  Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego we Wschowie. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie większością 2/3 głosów obecnych i uprawnionych do głosowania.

 §9

Członkom zwyczajnym przysługuje:

1.  czynne i bierne prawo wyborcze,

2.  zgłaszanie propozycji i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,

3.  aktywny udział we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia.

 §10

1.  Członkom wspierającym i honorowym przysługują prawa określone w §10 niniejszego Statutu, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

2.  Członkowie wspierający są zobowiązani do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

3.  Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§11

Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany:

1.  aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,

2.  przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz,

3.  regularnie opłacać składkę roczną,

4.  propagować idee i cele Stowarzyszenia.

 §12

1.  Utrata członkostwa następuje w razie:

– dobrowolnego wystąpienia w formie oświadczenia na piśmie,

– skreślenia z listy na mocy uchwały Zarządu na skutek zalegania składki przez okres dłuższy niż 12 miesięcy lub nieprzestrzegania Statutu,

– śmierci.

2.  Osobom skreślonym z listy członków przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od zawiadomienia o skreśleniu.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§13

Władzami Stowarzyszenia są:

1.  Walne Zebranie (zwyczajne i nadzwyczajne),

2.  Zarząd,

3.  Komisja Rewizyjna.

§14

1.  Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym bądź jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

2.  Kadencja władz trwa 5 lat.

3.  Uchwały władz zapadają zwykłą większością przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. W braku wymaganej liczby obecnych – w II terminie – po 30 minutach od zakończenia pierwszego zebrania – obowiązuje zwykła większość obecnych na zebraniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego lub zastępcy.

Walne Zebranie

§15

1.  Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

–         ocena całokształtu działalności Stowarzyszenia,

–         zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

–         udzielanie bądź odmawianie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

–         rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,

–         zatwierdzanie planu pracy,

–         wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

–         rozwiązanie Stowarzyszenia,

–         dokonywanie zmian w Statucie, większością 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania.

2.  W Walnym Zebraniu mają prawo brać udział wszyscy członkowie. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku zebrania członkowie winni otrzymać przynajmniej 14 dni przed terminem zebrania.

3.  Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, bądź na pisemne żądanie 1/10 liczby członków.

Zarząd

 §16

1.  Zarząd jest organem wykonawczym Walnego Zebrania i kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresie kadencji. W posiedzeniach Zarządu mają prawo brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej.

2.  W skład Zarządu wchodzi od 5 do 9 osób. W szczególnych przypadkach Zarząd ma prawo dokoptowania do 3 członków spośród członków Stowarzyszenia.

3.  Do zakresu działania Zarządu należy:

– wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

– uchwalanie planów działania i projektów budżetu,

– reprezentowanie Stowarzyszenia,

– składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu,

– kierowanie i zarządzanie sprawami gospodarczymi.

4.  Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

5.  Na pierwszym posiedzeniu w kadencji Zarząd wybiera ze swego grona: przewodniczącego, dwóch zastępców, skarbnika i sekretarza.

6.  Reprezentantami Stowarzyszenia na zewnątrz są: przewodniczący i zastępcy. Korespondencję w imieniu Stowarzyszenia podpisują przewodniczący, zastępcy lub sekretarz.

7.  Decyzje finansowe i zobowiązania majątkowe wymagają podpisów: skarbnika oraz przewodniczącego lub któregoś z zastępców.

Komisja Rewizyjna

§17

1.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i wybiera ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. W szczególnych przypadkach Komisja ma prawo dokoptowania jednego członka spośród członków Stowarzyszenia. Zebrania Komisji odbywają się w miarę potrzeb – nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

2.  Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

– kontrola finansowo-gospodarcza działalności Stowarzyszenia i Zarządu,

– składanie wniosków i sprawozdań o udzieleniu absolutorium Zarządowi przez Walne Zebranie,

– prawo brania udziału w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,

– prawo wglądu w dokumentację Stowarzyszenia.

Rozdział V

FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§18

Fundusze Stowarzyszenia tworzone są z:

1. wpisowego,

2. składek członkowskich i innych świadczeń członków: wysokość rocznej składki deklaruje indywidualnie członek Stowarzyszenia,

3. dotacji i subwencji,

4. darów,

5. dochodów własnych z działalności gospodarczej i wydawniczej.

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§19

Projekty zmian Statutu uchwala Walne Zebranie (zwyczajne bądź nadzwyczajne) większością 2/3 głosów obecnych i uprawnionych do głosowania.

§20

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku podejmuje Walne Zebranie w sposób określony w §15 niniejszego Statutu.


Pin It on Pinterest

Skip to content